Przepisy prawa pracy nakładają na większość pracodawców obowiązek wprowadzania – w odpowiednich trybach – aktów wewnątrzzakładowego prawa pracy. Są to przed wszystkim regulaminy pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. U niektórych pracodawców zachodzi także uzasadniona potrzeba prowadzenia regulaminów nagród czy premiowania.

Wszystkie te akty, w całości lub w części, mogą być zastąpione aktami wyższego rzędu – układami zbiorowymi pracy. Niekiedy także uzasadnione jest zawarcie innych porozumień zbiorowych, stosownie do okoliczności i potrzeb partnerów społecznych.

LCEK udziela swoim Klientom wsparcia w procesach konstruowania projektów, uzgadniania i negocjowania aktów wewnątrzzakładowych.

Właściwe akty wewnątrzzakładowe mogą stanowić skuteczny instrument zarządzania personelem, a nie jedynie – jak się wciąż często uważa – krępujący obowiązek, któego spełnienie nie może wypełnić interesów stron.

  • układy zbiorowe pracy
  • porozumienia zbiorowe
  • regulaminy wynagradzania, nagród i premiowania
  • regulaminy pracy i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych