Skutkiem procesów transformacji współczesnych przedsiębiorstw są nieustanne zmiany. Ciągłe zmniejszanie udziału sektora publicznego w gospodarce owocuje procesami przekształceń własnościowych. Podmioty gospodarcze zmieniają swoje struktury i organizacje. Pracodawcy łączą się na skutek fuzji i przejęć. Jednocześnie pracodawcy dzielą się tworząc skomplikowane struktury w ramach jednej osoby prawnej lub grup kapitałowych czy holdingów.

Często skutkiem takich działań w obszarze zasobów pracy jest przechodzenie pracowników do innych, nowych lub już istniejących pracodawców.

LCEK udziela swoim Klientom wsparcia w przygotowaniu strategii planowanej zmiany w obszarze jej oddziaływania na zasoby pracy, pomaga ukształtować relacje z organizacjami związkowymi, opracowując w tym celu właściwe procedury i wariantowe tryby postępowania oraz aktywnie uczestniczy we wdrażaniu projektów, prowadząc w miarę potrzeb negocjacje z reprezentantami pracowników.

Właściwa komunikacja z pracownikami oraz opracowanie efektywnych i akceptowanych przez ich reprezentantów procedur postępowania zwiększają szanse powodzenia projektowanych zmian.

  • udział w opracowaniu strategii zmiany
  • identyfikacja wpływu projektowanych zmian na obszar personalny
  • opracowanie koncepcji operacyjnej i terminarza wdrożenia projektu
  • zaprojektowanie procedur, dokumentów i systemu komunikacji
  • obsługa procesu wdrożenia projektu