Menedżerowie zarządzający organizacjami, korzystającymi z pracy dużych grup pracowników, dostrzegają nie tylko potrzebę budowania właściwych relacji z poszczególnymi zatrudnionymi, ale także – a może przede wszystkim – z pracownikami jako zbiorowością.

Standardy prawa europejskiego i uregulowania prawa krajowego statuują obowiązek przedsiębiorców współdziałania z organizacjami związkowymi i innymi reprezentantami pracowników w tworzeniu wewnętrznego prawa pracy oraz kształtowaniu zbiorowych stosunków pracy.

LCEK udziela swoim Klientom wsparcia w procesie kształtowania właściwych relacji partnerów społecznych oraz efektywnym prowadzeniu procesów informacyjnych, konsultacyjnych i negocjacyjnych. Reprezentujemy strony w prowadzonych sporach zbiorowych i mediujemy pomiędzy nimi.

Właściwie prowadzony w przedsiębiorstwie dialog społeczny przynosi wymierne efekty i jest przedsięwzięciem opłacalnym już w perspektywie średniookresowej. Zarządzanie przez dialog jest efektywną metodą zarządzania personelem i relacjami w zakresie zbiorowych stosunków pracy, świadcząc jednocześnie o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorcy.

  • dialog społeczny w przedsiębiorstwie
  • realizacja obowiązków informacyjnych, konsultacyjnych i uzgodnieniowych
  • negocjacje partnerów społecznych
  • mediacje i rozwiązywanie sporów zbiorowych